Vláda splnila 31 percent úloh

Vláda minulý rok splnila len malú časť z úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, ktoré si sama v januári 2004 stanovila.

Vyplýva to zo správy o stave plnenia úloh Akčného plánu, ktorú má tento týždeň na medzirezortné pripomienkové konanie zverejniť ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. V predbežnej verzii správy sa z 56 úloh považuje za splnených len 16, ďalších 23 splnených nebolo a ostatné sa plnia priebežne.

Skóre je výrazne negatívne napriek tomu, že ministerstvo v niektorých prípadoch hodnotilo plnenie úloh dosť benevolentne. Úrad vlády napríklad dostal za úlohu prevádzkovať centrálny portál Občan.sk a pripraviť prostredie pre elektronickú komunikáciu občanov so štátom. Portál skutočne celý rok fungoval, elektronickú komunikáciu však stále neumožňuje. Úrad vlády v hodnotiacej správe tvrdí, že nemohol úlohu zabezpečiť pre neskoré vymenovanie splnomocnenca vlády pre informatizáciu, a žiada preto posunutie termínu z roku 2004 na koniec tohto roku. Napriek tomu však túto úlohu označuje oficiálne za splnenú.

Podľa analýzy denníka SME bolo minulý rok skutočne splnených len 13 zo 42 úloh (31 %), ktoré boli definované dostatočne konkrétne a možno ich plnenie hodnotiť. Nesplnených zostalo 55 percent úloh s plánovaným termínom dokončenia najneskôr v decembri 2004, za čiastočne splnené možno považovať 14 percent z úloh.

Splnené boli navyše najmä administratívne úlohy, ktoré ukladajú ministerstvám povinnosť vypracovať štúdiu či zapojiť sa do činnosti medzinárodnej organizácie. Príkladom môže byť úloha "Podporiť dostupnosť informačných technológií pre všetkých", ktorá bola splnená vypracovaním dvoch dokumentov, no v skutočnosti k výraznému pokroku vo využití nových technológií, napríklad sociálne slabšími či hendikepovanými občanmi na Slovensku nedošlo.

Nesplnené, naopak, zostali takmer všetky úlohy, ktoré naopak sľubovali konkrétny a hmatateľný prospech pre občana, napríklad pripojenie knižníc na internet, zjednotenie formy vládnych webových stránok či podpora rozvoja elektronického obchodu (pozri tabuľku) .

Jediná úloha bola splnená v predstihu: pripojenie škôl na internet, ktoré však zabezpečila namiesto ministerstva svojím darom súkromná firma.

Neplnenie úloh jednotlivé rezorty zväčša zdôvodňujú nedostatkom financií alebo neskorým vymenovaním splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti (v novembri namiesto v marci), ktorý jediný môže koordinovať aktivity medzi rezortmi. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré nesplnilo ani jednu zo svojich piatich úloh týkajúcich sa informatizácie, to zasa zdôvodnilo neskorším schválením zdravotníckych zákonov.

Súčasťou materiálu je aj aktualizácia úloh na rok 2005, medzi ktoré ministerstvo zaradilo väčšinu z nesplnených sľubov z minulého roka. Tento rok by tak mal byť na Slovensku zriadený napríklad internetový portál pre verejné obstarávanie, ktorý umožní súťažiť o verejné zákazky online. Slováci by mali podľa predbežného návrhu dostať do konca roka elektronické občianske preukazy a vláda by mala spustiť aj program na zvyšovanie počítačovej gramotnosti určitých skupín obyvateľstva, napríklad žien, nezamestnaných, zdravotne postihnutých či Rómov.

Správa o plnení úloh Akčného plánu informatizácie spoločnosti by sa mala dostať na rokovanie vlády vo februári.

Plnenie niektorých z úloh vládnej Stratégie informatizácie stanovených na rok 2004

X  Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám V minulom roku nepribudla na internete ani jediná elektronická služba, ministerstvo nesplnenie úlohy zdôvodňuje nedostatkom financií.
X Zamerať sa na posilnenie konkurencie v miestnych prístupových sieťach. „Hlavnou príčinou nesplnenia úlohy je nedodržiavanie zákona zo strany spoločnosti Slovak Telecom,“ píše sa v predbežnej verzii správy správe z ministerstva dopravy. „Spor momentálne rieši Najvyšší súd SR.“
X Zvyšovať dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod. Ministerstvá hospodárstva a dopravy hlásia splnenú úlohu, keďže ešte vo februári 2004 bol schválený zákon o elektronickom obchode. Žiadna reálna iniciatíva smerujúca k zvýšeniu záujmu spotrebiteľov o elektronický obchod však v skutočnosti nevznikla.
- Zabezpečiť prevádzkovanie centrálneho portálu (Občan.sk) a prostredie pre poskytovanie služieb občanom prostredníctvom internetu. Podľa oficiálneho hodnotenia sa „od začiatku roku 2004 intenzívne pracuje na zabezpečení prostredia pre realizáciu elektronických služieb poskytovaných občanom“. Táto práca však v stanovenom termíne nepriniesla žiadne viditeľné výsledky. Úrad vlády to zdôvodňuje neskorším vymenovaním splnomocnenca a žiada posun termínu na splnenie úlohy na rok 2005 namiesto 2004. Napriek tomu oficiálne označuje úlohu za splnenú už v roku 2004.
- Zabezpečiť tvorbu štandardov pre budovanie informačnej spoločnosti. (Štandardy sú dôležité, aby dokázali jednotlivé úrady medzi sebou elektronicky komunikovať.) Ministerstvo pripravilo projekt „Systém klasifikácie štandardov“ a navrhlo zákon o informačných systémoch verejnej správy, o ktorom by mala vláda rokovať v najbližších týždňoch či mesiacoch. Ministerstvo preto považuje úlohu za splnenú, hoci k praktickému zavedeniu štandardov zatiaľ nedošlo.
X Umožniť prístup do akademickej siete aj v školách, múzeách a knižniciach. Úloha nebola splnená kvôli nedostatku financií.
X Zjednotiť charakter obsahu a formu webových stránok jednotlivých rezortov. Nedošlo k žiadnemu pokroku, internetové stránky jednotlivých rezortov sú naďalej budované samostatne, bez prepojenia či jednotnej štruktúry, čo občanom výrazne sťažuje orientáciu. Podľa správy Úrad vlády v roku 2004 predložil rezortom návrhy na riešenie situácie, „zástupcovia rezortov však na ne nereflektovali“.
X Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu zameraného na praktické použitie z pohľadu občana a firiem. Ministerstvo úlohu považuje za splnenú, pretože „pripravilo výnos o poskytovaní dotácií“ umožňujúcich podporu tvorby obsahu v roku 2005. K žiadnej skutočne podpore tvorby obsahu, ktorý by bol užitočný pre občanov, však v roku 2004 ešte nedošlo.
X Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii elektronického obchodu. Podporovať elektronizáciu malých a stredných podnikov. „Uľahčovanie elektronického obchodu malo byť realizované prostredníctvom Národného centra pre elektronický obchod a uľahčovanie obchodu, ktoré je však toho času v likvidácii,“ hodnotí ministerstvo. Ako dôvod nesplnenia úlohy uvádza neskoré vymenovanie splnomocnenca vlády pre informatizáciu.
O Stimulovať zriadenie infraštruktúry pre elektronický obchod a používanie elektronického podpisu. 
Elektronický
podpis už je možné používať, hoci v praxi je výhodný zatiaľ len pre veľké firmy.
X Vypracovať model pre poskytovanie elektronických služieb verejnej správy občanom.  
Bola vykonaná analýza súčasného stavu informatizácie verejnej správy a vytypované oblasti služieb, ktoré by mali byť občanom a firmám poskytnuté elektronicky. Ministerstvo dopravy však úlohu nemohlo dokončiť, pretože ministerstvo školstva mu odmietlo vypracovanú správu poskytnúť.
O Zabezpečiť sprístupnenie verejných informácií a služieb on-line vrátane právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných informácií.  
Úloha sa má plniť v roku 2004-2006, v minulom roku pokračovalo dopĺňanie informácií na vládnom portáli Občan.sk, ktorý v priebehu roka navštívilo 14,7 % občanov – rovnako ako rok predtým. Objavilo sa aj niekoľko ďalších vládnych informačných kampaní na internete, napríklad stránka k dôchodkovej reforme.
X Zdokonaliť celkovú bezpečnosť internetových transakcií.
 „Momentálne on-line transakcie na Slovensku nie sú realizovateľné,“ konštatuje ministerstvo. Príčina: neskoré vymenovanie splnomocnenca.
X Zjednodušiť elektronické administratívne postupy pre obchodovanie, napríklad umožniť založenie firmy. 
Nesplnenie úlohy ministerstvo zdôvodňuje neskorým vymenovaním splnomocnenca.
- Podporovať využívanie elektronických podpisov v rámci verejného sektora 
Úloha sa považuje za splnenú, hoci elektronický podpis začnú tento rok experimentálne využívať zatiaľ Daňové úrady.
X Zriadiť internetový portál pre verejné obstarávanie, ktorý umožní súťažiť o verejné zákazky online. Úloha nesplnená kvôli neskorému vymenovaniu splnomocnenca a tiež kvôli tomu, že sa „očakáva schválenie európskej legislatívy v roku 2006“.
O Vykonanie auditu efektívnosti investícií do informatiky v jednotlivých rezortoch. Audit bol ukončený v decembri 2004.
X Vybudovanie miest pre prístup na internet v knižniciach. Knižnice sa pripojiť nepodarilo, spustená bola len prevádzka knižničného systému Virtua a 81 knižníc dostalo granty na nákup počítačov.
X Informatizácia zdravotníckych zariadení, prepojenie so sieťami EÚ, tvorba koncepcie zdravotníckej informatiky a vybudovanie dátového centra. 
Ani jednu z piatich úloh týkajúcu sa rezortu zdravotníctva ministerstvo nesplnilo – informačné systémy buduje zatiaľ len v troch nemocniciach. Nečinnosť zdôvodňuje „neskorším schválením zdravotníckych reformných zákonov“, čo spôsobí posun realizácie úloh na rok 2006.
O Stimulovať rozširovanie národného obsahu  na internete. Slovensko je zapojené do programov eContent, eContentplus a Safer Internet, ministerstvo poskytuje dotácie na tvorbu digitálneho obsahu a organizuje „informačné dni“.
- Tvorba štandardov pre informačnú bezpečnosť a vzdelávanie v oblasti bezpečnejšieho využívania internetu. Ministerstvo považuje úlohu za splnenú, pretože pripravilo štúdiu „Bezpečnosť informačných technológií“ a zorganizovalo jeden seminár, ktorý sa venoval aj bezpečnosti. Pripravuje Národnú stratégiu pre bezpečnosť a je členom Európskej agentúry pre sieťovú a informačnú bezpečnosť.
O Zabezpečiť pripojenie všetkých škôl do internetu Úloha stanovená na roky 2005-2008 bola splnená už minulý rok vďaka daru firmy Deutsche Telekom.
X Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na nových technológiách K modernizácii učebných osnov zatiaľ prakticky nedošlo.
- Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť  základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Neexistuje štandardizovaný test, ktorý by úroveň informačnej gramotnosti po skončení školskej dochádzky meral, možno však predpokladať, že dosiahnutie tohto cieľa je reálne až o niekoľko rokov, keďže veľká časť škôl bola vybavená počítačmi až tento rok.
- Vypracovať a realizovať program zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe.  Tento mesiac má byť ukončená ešte len skúšobná prevádzka projektu získavania digitálnej gramotnosti (ECDL), oneskorenie ministerstvo zdôvodňuje neskorým vymenovaním splnomocnenca.

X  nesplnená úloha
O splnená úloha
- čiastočne splnená

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Hlávkovej prípad stojí, Ficove kroky proti korupcii by jej nepomohli

Polícia korupčné prípady podľa prokuratúry nezvláda riešiť a ľudia jej neveria.

PLUS

Má dvadsaťpäť a cudzie srdce. Dnes už vie, aké to je

Ako mení transplantácia srdca vnímanie okolitého sveta.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

ŽENA

Vedkyňa, ktorá skúma sexualitu: Žiarlivosť je obranný mechanizmus

V laboratóriu je oveľa ťažšie vzrušiť ženy než mužov, tvrdí.

Neprehliadnite tiež

Narazili naň ešte špióni v 60. rokoch. Našli stratené mesto Alexandra Veľkého

Mesto sa nachádza na trase, ktorou Alexander pravdepodobne prenasledoval Dareia III.

OBJEKTÍV

Ako vyzerá zrodenie hviezd? Pozrite si jasle v Mliečnej ceste

Herschelov teleskop pomohol astronónom pri skúmaní vzniku hviezd nevídaným spôsobom.

Vedci vystresovali ryby. Dokázali, že majú osobnosť

Niektoré gupky znehybnia, iné sú odvážnejšie.

Po Únii začne tlačiť na technologické firmy aj USA

Vládam sa nepáči, že morálka na internete sa rozchádza s tou, ktorou sa riadime pri spoločenskom vystupovaní.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 2. Jednoducho “wau" !
 3. Predĺžte si leto a zohrejte sa vo Wellness Hoteli Patince
 4. Keď mladí prestávajú odchádzať za prácou do zahraničia
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 7. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 9. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Keď mladí prestávajú odchádzať za prácou do zahraničia
 2. Jednoducho “wau" !
 3. Predĺžte si leto a zohrejte sa vo Wellness Hoteli Patince
 4. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 5. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 6. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 7. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 8. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 9. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 10. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 6 371
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 035
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 991
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 482
 5. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 438
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 434
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 415
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 216
 9. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni. 1 012
 10. Kedy sa refinancovanie oplatí? 902