Presné znenie opatrenia TÚ zabezpečujúceho prenositeľnosť čísla

Uverejňujeme presné znenie opatrenia Telekomunikačného úradu platné od 1. januára 2005, ktoré nariaďuje prenositeľnosť čísla.

O P A T R E N I E

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

zo dňa 16. decembra 2004, č. O-7/2004,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 48 ods. 4
zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto opatrenia

a) podnik je podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu,

b) prijímajúci podnik je podnik, ktorý bude poskytovať alebo poskytuje verejnú telefónnu službu užívateľovi, ktorý si na základe žiadosti ponechal svoje telefónne číslo,

c) odovzdávajúci podnik je podnik, ktorého užívateľ požiadal o prenesenie čísla,

d) tranzitný podnik je podnik poskytujúci na základe zmlúv o prepojení službu tranzit volaní medzi východzou a cieľovou sieťou,

e) vybraný podnik je podnik, ktorý bol užívateľom vybraný na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom služby výber podniku individuálnou voľbou alebo predvoľbou,

f) bod prepojenia je miesto, kde sa jedna verejná telefónna sieť prepája s inou verejnou telefónnou sieťou,

g) prenesenie čísla je činnosť, ktorou podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu zabezpečuje, tam kde je to technicky možné vrátane mobilných služieb, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade geografických čísel v rámci geografickej číslovacej oblasti a negeografických čísiel na ktoromkoľvek mieste; uvedená činnosť sa nevzťahuje na prenesenie čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami,

h) prenesené číslo je telefónne číslo, ktoré si užívateľ na základe žiadosti ponechal nezávisle od podniku poskytujúceho službu,

i) východzia sieť je verejná telefónna sieť, ktorá obsluhuje volajúceho užívateľa; pre prichádzajúce medzinárodné volania je východzou sieťou tá sieť, na ktorej medzinárodnú bránovú ústredňu volanie prišlo,

j) cieľová sieť je verejná telefónna sieť, v ktorej sa volanie zakončí,

k) sieťové smerovacie číslo je číslo, ktoré je odvodené a použité sieťou
na smerovanie volania k prenesenému číslu,

l) viacnásobné účastnícke číslo je číslo používané na identifikáciu jedného alebo viacerých koncových zariadení pripojených na prístup digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN).

§ 2

Prenesenie geografických čísel

Prenesenie geografických čísel sa vzťahuje na pridelené národné účastnícke čísla, prevádzkovo využívané, z množiny národných čísiel pre geograficky určené číslovacie oblasti začínajúce sa číslicami (0)2 až (0)5, ktoré sa prenášajú v tvare (0) + národný cieľový kód (NDC) + účastnícke číslo (SN).

§ 3

Prenesenie negeografických čísel

(1) Prenesenie negeografických čísel medzi pevnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné čísla, prevádzkovo využívané pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných čísel pridelených pre služby volania
na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov, služby so zvýšenou tarifou, okrem služby telehlasovanie (televoting), v súlade s číslovacím plánom vydaným úradom. Prenesenie negeografických čísel medzi mobilnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné čísla, prevádzkovo využívané pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných čísel pridelených pre služby volania na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov, služby so zvýšenou tarifou, okrem služby telehlasovanie (televoting) a na pridelené národné účastnícke čísla, prevádzkovo využívané pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných účastníckych čísel, v súlade s číslovacím plánom vydaným úradom.

(2) V prípade, že sa prenáša negeografické číslo využívané v sieti odovzdávajúceho podniku na poskytovanie predplatenej verejnej telefónnej služby, prijímajúci podnik umožní užívateľovi s takýmto číslom len používanie tých verejných telefónnych služieb, ktoré nie sú predplatené.

§ 4

Postup prenesenia čísla

(1) Prenesenie čísla sa vykonáva na základe podania žiadosti užívateľa odovzdávajúceho podniku o prenesenie čísla adresovanej prijímajúcemu podniku. Prijímajúci podnik
do piatich pracovných dní na základe splnomocnenia od užívateľa požiada v mene užívateľa odovzdávajúci podnik o prenesenie čísla, o poskytnutie podstatných údajov
na prenesenie čísla a o oznámenie dátumu zániku zmluvy o pripojení1) na poskytovanie verejnej telefónnej služby uzatvorenej medzi užívateľom a odovzdávajúcim podnikom. Prijímajúci podnik vhodným spôsobom zabezpečí súhlas užívateľa s poskytnutím jeho osobných údajov a s ich spracovaním na účely prenesenia čísla.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) § 43 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z.

(2) Odovzdávajúci podnik do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a v prípade pre prenesenie skupinových účastníckych čísel podľa § 10 ods. 3 najneskôr do desiatich pracovných dní, poskytne prijímajúcemu podniku v písomnej alebo
v elektronickej forme všetky údaje podstatné pre prenesenie čísla, okrem údaja uvedeného v odseku 5 písm. d), alebo mu oznámi odmietnutie prenesenia čísla podľa odseku 6 a v tej istej lehote zašle užívateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti a súčasne ho upovedomí, že právo na zaplatenie úhrad vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu nie je prenesením čísla dotknuté, alebo mu oznámi odmietnutie prenesenia čísla podľa
odseku 6. Pri poskytovaní údajov odovzdávajúci podnik postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona2) .

(3) Po doručení potvrdenia o prijatí žiadosti od odovzdávajúceho podniku užívateľ
do piatich pracovných dní potvrdí prijímajúcemu podniku svoju žiadosť o prenesenie čísla, inak sa proces prenesenia čísla zastaví.

(4) Prijímajúci podnik prenesenie čísla ukončí najneskôr do piatich pracovných dní
po potvrdení žiadosti o prenesenie čísla zo strany užívateľa podľa ods. 3 a vykoná žiadateľovi aktiváciu služieb tak, aby prerušenie poskytovania služby bolo čo najkratšie.

(5) Podstatnými údajmi na prenesenie čísla sú

a) prenášané telefónne číslo a osobné údaje užívateľa3),

b) identifikácia odovzdávajúceho a prijímajúceho podniku,

c) deň zániku zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby uzatvorenej užívateľom s odovzdávajúcim podnikom,

d) dátum zriadenia telefónnej prípojky identifikovanej preneseným číslom v sieti prijímajúceho podniku.

(6) Prenesenie čísla odovzdávajúci podnik odmietne a túto skutočnosť oznámi
i užívateľovi, ak

a) telefónne číslo, o ktorého prenesenie užívateľ požiadal, nebolo užívateľovi pridelené na užívanie alebo nie je prevádzkovo využívané,

b) pre telefónne číslo sa už začal proces prenesenia na základe skoršej žiadosti prijímajúceho podniku,

c) užívateľ neudelil odovzdávajúcemu podniku a prijímajúcemu podniku výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely prenesenia čísla,

d) eviduje pohľadávku voči užívateľovi po lehote splatnosti,

e) ak prenesenie čísla nie je technicky možné.

(7) Po odmietnutí žiadosti o prenesenie čísla môže užívateľ podať opätovnú žiadosť
o prenesenie čísla najskôr po uplynutí troch mesiacov od odmietnutia žiadosti.

(8) Prijímajúci podnik po ukončení prenesenia čísla o tom informuje všetky podniky najneskôr nasledujúci deň po prenesení čísla. Odovzdávajúci podnik má právo aby mu prijímajúci podnik uhradil náklady spojené so zabezpečením prenesenia čísla.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) § 55 zákona č. 610/2003 Z. z.

3) § 55 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. a zákona č. 482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

(9) Po zániku zmluvného vzťahu medzi užívateľom a prijímajúcim podnikom týkajúceho sa preneseného čísla a ak si užívateľ nepodal žiadosť o prenesenie čísla ďalšiemu podniku, prijímajúci podnik najneskôr do jedného mesiaca od zániku zmluvného vzťahu vráti prenesené číslo naspäť podniku, ktorému bolo toto číslo pôvodne pridelené úradom. Prevod preneseného čísla na iného užívateľa prijímajúceho podniku nie je prípustný.

§ 5

Identifikácia cieľovej siete

(1) Každý podnik zabezpečí, aby si volajúci užívateľ mohol zistiť informáciu o cieľovej sieti.

(2) Podniky používajú na poskytovanie informácie o identifikácii cieľovej siete vhodné technické prostriedky.

§ 6

Vyhľadanie informácie o prenesenom čísle

(1) Podnik východzej siete vyhľadá informáciu o prenesenom čísle a správne smeruje volanie na prenesené číslo do siete prijímajúceho podniku, ak si podniky zmluvne neupravia spôsob vyhľadania informácie o prenesenom čísle a správnom smerovaní volania na prenesené číslo inak.

(2) Informáciu o prenesenom čísle pri volaniach s využitím služby výber podniku individuálnou voľbou alebo prednastavením vyhľadá vybraný podnik.

(3) Pri prichádzajúcich národných volaniach vyhľadá informácie o prenesenom čísle podnik, v ktorého sieti sa nachádza volajúci užívateľ, pokiaľ si podniky zmluvne neupravia spôsob vyhľadania informácie o prenesenom čísle a správnom smerovaní volania na prenesené číslo inak.

(4) Pri prichádzajúcich medzinárodných volaniach vyhľadá informácie o prenesenom čísle podnik, ktorého medzinárodná bránová ústredňa takéto volanie prijala, pokiaľ si podniky zmluvne neupravia spôsob vyhľadania informácie o prenesenom čísle
a správnom smerovaní volania na prenesené číslo inak.

§ 7

Zásady zabezpečenia prenositeľnosti čísla uplatňované podnikom východzej siete

(1) Východzia alebo tranzitná sieť zodpovedá za primerané spracovanie všetkých volaní
na prenesené čísla v súlade s udržaním celistvosti a neporušiteľnosti verejnej siete.

(2) Volania na prenesené číslo sa smerujú do siete prijímajúceho podniku v súlade s § 6
a podľa pravidiel smerovania dohodnutých v zmluve o prepojení medzi podnikmi prevádzkujúcimi východziu a cieľovú sieť. Ak medzi nimi neexistuje priame prepojenie, východzia sieť umožní, aby volania k prenesenému číslu boli prepojené
do siete prijímajúceho podniku cez sieť tranzitného podniku.

(3) Pred prepojením každého volania na prenesené číslo do siete prijímajúceho podniku príslušná ústredňa východzej alebo tranzitnej siete vyhľadávajúca informáciu
o prenesenom čísle zabezpečí vloženie príslušného identifikátora siete, umožňujúceho identifikovať prijímajúci podnik, pred účastnícke číslo. Tento identifikátor sa v prípade preneseného čísla prenáša medzi sieťami.

(4) Identifikátor siete sa používa v príslušných bránových ústredniach verejnej siete v súvislosti s prenesením čísla.

§ 8

Zásady zabezpečenia prenositeľnosti čísla uplatňované prijímajúcim podnikom

(1) Ak prijímajúci podnik prijal volanie od východzej siete alebo tranzitnej siete v bode prepojenia s príslušným identifikátorom siete prijímajúceho podniku vloženým
pred prenesené účastnícke číslo, prijímajúci podnik je zodpovedný za primerané spracovanie všetkých volaní na prenesené čísla v súlade s udržaním celistvosti
a neporušiteľnosti verejnej siete tak, aby po ich prijatí od východzej alebo tranzitnej siete boli správne zakončené.

(2) Prijímajúci podnik informuje ostatné podniky vyhľadávajúce informáciu o prenesenom čísle o každej zmene súvisiacej s každým preneseným číslom, ktorá má vplyv
na schopnosť východzej alebo tranzitnej siete smerovať volania k prenesenému číslu. Zmenu môže spôsobiť, v prípade geografických čísel, presun telefónnych čísel k inej ústredni v sieti prijímajúceho podniku a vo všetkých prípadoch významné zmeny
v objeme očakávanej prevádzky volaní na prenesené čísla.

(1) Ak volanie na prenesené geografické číslo vzniká v tej istej miestnej ústredni, v ktorej je prenesené geografické číslo zriadené, prijímajúci podnik rozpozná takéto číslo, prepojí ho a zakončí také volanie vo svojej sieti tak, aby sa volanie cez bod prepojenia nemohlo vrátiť späť k podniku, ktorému bolo číslo pôvodne pridelené.

§ 9

Zásada zabezpečenia prenositeľnosti čísla uplatňovaná tranzitným podnikom

Ak tranzitný podnik prijal volanie od siete vyhľadávajúcej informáciu o prenesenom čísle v bode prepojenia s príslušným identifikátorom siete prijímajúceho podniku vloženým
pred prenesené účastnícke číslo, doručí volanie k príslušnému bodu prepojenia s prijímajúcim podnikom podľa pravidiel zmlúv o prepojení medzi ním a podnikom prevádzkujúcim východziu sieť na jednej strane a ním a prijímajúcim podnikom na strane druhej.

§ 10

Spoločné zásady zabezpečenia prenositeľnosti čísla

(1) Každé volanie na prenesené číslo, vrátane volania prepájaného tranzitným podnikom, používa smerovanie, ktoré minimalizuje oneskorenie zriadenia volania vyhovujúce technickým vlastnostiam verejnej siete a optimalizuje náklady na jeho uskutočnenie.

(2) Ak sa následkom nepredvídateľných okolností spôsobených funkciami spojovania alebo spracovania volaní vo východzej alebo tranzitnej sieti obmedzí smerovanie volaní
na prenesené čísla, podniky prevádzkujúce tieto siete o tom bezodkladne upovedomia všetky podniky vyhľadávajúce informáciu o prenesenom čísle a úrad.

(3) Viacnásobné národné účastnícke čísla, čísla prevoľby, skupinové účastnícke čísla a viaceré telefónne čísla pridelené k jednej SIM karte sa prenášajú ako jeden celok.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Podnik zverejní vo všeobecných podmienkach4) požiadavky, po splnení ktorých umožní užívateľom ponechanie si telefónneho čísla nezávisle od podniku poskytujúceho verejné telefónne služby.

§ 12

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2005.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

KOMENTÁRE

Na obranu bratislavskej kaviarne

Kaviareň je so svojím dešpektom k spiatočníctvu pre vidiek trvalou výzvou.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

KOŠICE KORZÁR

Vincent Lukáč nesúhlasí s vyvesením jeho dresu v Steel Aréne

Vedenie rozhodnutie prekvapilo.

Neprehliadnite tiež

Civilizáciu Aztékov zničila európska zbraň, nevedeli proti nej bojovať

Za kolapsom rozvinutej juhoamerickej civilizácie môže byť aj pandémia paratýfusu.

Voda na Zemi aj vo vesmíre. Pozrite si najkrajšie zábery z kozmu za tento týždeň

Vedci predstavili tri mimozemské svety, kde by mohla byť voda aj život.

Pluto a jeho mesiace budú oficiálne ríšou mŕtvych

Nové názvoslovie pre systém trpasličej planéty sa inšpiruje aj mytológiou.

TECH_FM

NASA oznámila obrovský objav, prečo sú vedci takí nadšení

Veď je to „len“ ďalšia hviezdna sústava. Tak prečo toľko kriku? Vysvetľuje podcast TECH_FM.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 689
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 809
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 8 707
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 298
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 830
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 504
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 492
 8. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 3 177
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 2 949
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 466

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop