SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Faktúry za registrácie sú zrejme neplatné, ale súd sa vylúčiť nedá

Keby šesťdesiateurovú faktúru za registráciu na rôznych weboch dostal advokát Peter Serina, nezaplatil by ju. V svojom komentári hovorí, že napriek tomu treba byť pripravený na možný súdny spor.

Keby šesťdesiateurovú faktúru za registráciu na rôznych weboch dostal advokát Peter Serina, nezaplatil by ju. V svojom komentári hovorí, že napriek tomu treba byť pripravený na možný súdny spor.

"Poskytovanie služieb a tovarov prostredníctvom internetu upravuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zároveň je potrebné aplikovať ustanovenia občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách a ustanovenia o právnych úkonoch.

Z uvedeného skutkového stavu, ako bol zverejnený na portáli sme.sk a ktorý bol mne na základe sťažností čitateľov prezentovaný, možno podľa môjho názoru skonštatovať, že právny nárok spoločnosti prevádzkujúcej predmetné portály je viac ako neistý. Neznamená to ale, že je úplne neudržateľný resp. nevymožiteľný.

Ako vznikla kauza internetové faktúry?

V posledných dňoch prišla faktúra od firmy Pro Content stovkám nahnevaných slovenských internetistov. Niektorí píšu aj na spotrebiteľskú službu Sťažnosti.sme.sk, pretože sa cítia byť prístupom spoločnosti oklamaní. Služba zatiaľ zaevidovala viac ako dve desiatky sťažností, čo je rekord v počte prijatých sťažností na novú firmu za 24 hodín. Firma účtuje využitie obsahu webových stránok downloads-portal.sk a basne-portal.sk. Podrobnejšie o prípade informujeme v týchto dvoch článkoch (tu a tu).

V prípade sa nachádza niekoľko sporných otázok, ktoré sú pre vec rozhodujúce. Pokúsim sa stručne dotknúť tých najvýznamnejších:

  • Pre platnosť zmluvy, sú významné jej podstatné náležitosti, v prípade nepomenovanej zmluvy o poskytnutí služieb, o ktorú tu zrejme pôjde (vychádzam pritom z mne predložených VOP a dokumentov) bude podstatnou náležitosťou zrejme dohoda o cene a o predmete zmluvy, to znamená akú službu vlastne poskytovateľ za odplatu poskytne. Nie je celkom zrejmé, že ide o službu práva stiahnuť si obsah, nakoľko takto nie je služba jednoznačne a jasne definovaná. Služba je definovaná veľmi vágne a neurčito. Nie je zrejmé či sa spoplatňuje obsah, alebo tá skutočnosť, že poskytovateľ zhromaždil voľný obsah a vytvoril z neho nejakú databázu.
  • Ďalším sporným momentom je určitosť strán, a to na strane používateľov. Poskytovateľ, vychádzajúc z tvrdení spotrebiteľov nevytvoril žiadny systém, ktorým by dokázal jednoznačne identifikovať s kým uzatvára právny vzťah. Z toho vyplýva, že nie je zrejmé, či osoby, ktorým zaslal faktúru skutočne svoje údaje do systému zadali.
  • Do úvahy je potrebné vziať aj skutočnosť, či poskytovateľ prezentoval svoje podnikanie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľov a to tak, že nepoužil zakázané a neprípustné predajné praktiky, ktorými by mohol manipulovať spotrebiteľom, respektíve jeho predstavou o povahe služby a jej odplatnosti.
  • V zmysle uvedených skutočností je potom otázne do akej miery je právny úkon, na ktorý sa poskytovateľ odvoláva v súlade s ustanoveniami o právnych úkonoch, najmä v súlade s ustanoveniami o určitosti právneho úkonu, o prejave slobodnej vôle právny úkon uzavrieť a vážnosti takéhoto právneho úkonu.
  • Taktiež je tu otázka omylu, jednej zo strán o právnom úkone, ktorý má vykonať a jeho následkoch. Kto spôsobil omyl, nemôže sa ho dovolávať, vo svoj prospech. Zrejme ani jedna z uvedených podmienok naplnená nebude. Taktiež neurčitosť predmetu zmluvy, resp. toho za čo sa má platiť, bude vážnou prekážkou prípadnej platnosti takejto zmluvy.
  • V neposlednom rade ustanovenia o ochrane spotrebiteľa taktiež uvádzajú, že v prípade pochybností o obsahu spotrebiteľských zmlúv, je potrebné vykladať tento obsah v prospech spotrebiteľa.

Záverom by som zhrnul vyššie uvedené myšlienky nasledovne:

V tomto prípade zrejme nepôjde o platne uzatvorené zmluvy a následne zrejme nepôjde o nárok, ktorému by súd priznal ochranu. Z tohto dôvodu, by som, ak by mne osobne takáto faktúra prišla, takúto faktúru neuhradil. Na druhej strane, pripravil by som sa na to, že poskytovateľ môže podať návrh na súd a žiadať tieto nároky súdnou cestou, to znamená pripravil by som sa na prípadný súdny spor.

Ak by totiž poskytovateľ vyvrátil vyššie uvedené argumenty a svojimi dôkazmi a argumentmi by preukázal súdu, že zmluva bola určitá, uzatvorená slobodne a vážne, pričom vykonal všetko potrebné aby jednoznačne deklaroval, že ide o spoplatnenú službu a k opomenutiu týchto skutočností došlo nepozornosťou, či nevšímavosťou spotrebiteľa, potom by mohol byť poskytovateľ na súde úspešný.

Len súd môže s konečnou platnosťou povedať, že zmluva je neplatná, respektíve komu aký nárok z nej prípadne vyplýva. Mimosúdna možnosť riešenia spočíva v prípadnom uzatvorení dohody o urovnaní, v ktorej by sa strany dohodli na urovnaní sporu, alebo vo vydaní storno faktúry poskytovateľom.

Je otázkou do akej miery je v tomto prípade poskytovateľ schopný tieto svoje domnelé nároky preukázať. Rozhodne je tento prípad dobrým príkladom pre spotrebiteľov aj podnikateľov, na ktorom sa obe strany môžu poučiť a vyvarovať sa prípadných chýb do budúcnosti"

Viac informácií o tom, ako čítať komentáre advokáta k sťažnostiam nájdete v tomto dokumente.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu